Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca - ogłoszenie

(Zam: 26.07.2017 r., godz. 15.19)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie
1. Stanowisko pracy:
inspektor
2. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy lub średnie ekonomiczne i co najmniej 4 letni staż pracy;
3. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 902),
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych,
7. znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
8. znajomość księgowości budżetowej,
9. nieposzlakowana opinia,
10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych,
2. umiejętność pracy w systemach informatycznych w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
3. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
4. wysoka kultura osobista,
5. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
6. umiejętność organizacji pracy własnej,
7. umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Obsługa programu bankowości elektronicznej – przygotowywanie przelewów oraz przestrzeganie terminów płatności,
2. Przygotowywanie dokumentów księgowych wymagających zapłaty do zatwierdzenia przez Główną Księgową oraz Kierownika,
3. Prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków oraz ewidencji na kontach w układzie analitycznym i syntetycznym w programie księgowym oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald,
4. Prowadzenie pozabilansowej analityki dłużników alimentacyjnych,
5. Prowadzenie analityki odpłatności za usługi opiekuńcze,
6. Odprowadzanie i przestrzeganie terminów odprowadzania dochodów budżetowych,
7. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.
6. Wymagane dokumenty:
1. podpisany odręcznie list motywacyjny,
2. CV. - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,
7. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9. podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1311),
10. podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, praca związana z obsługą komputera. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – inspektor” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie
(wejście u zbiegu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej) lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa dnia 9 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie – www.gops.jablonna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Joanna Grabiec

Statystyka strony

Strona oglądana: 686 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 26.07.2017 r., godz. 15.18
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 26.07.2017 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 26.07.2017 r., godz. 15.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2017 r., godz. 15.19GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.